ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เยี่ยมเยือนสถานศึกษา

          ดร. เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เยี่ยมเยือนสถานศึกษา คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

เศรษฐชาติ แหงมงาม งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

You may also like...