กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดผ่านกิจกรรม CODING และ STEM


กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดผ่านกิจกรรม CODING และ STEM บนแนวคิดสนุกแบบไหนให้ได้ความรู้

          โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด  จับมือสร้างเครื่อข่ายพันธมิตรร่วมกับ บริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โดยนางสาวปรัชญารัตน์ เพ็ชรกำแหง รักษาราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา จากการกล่าวรายงานจากนางสาวศิริรัตน์ จันธิดา หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะครู นักเรียน และวิทยากร
          นางสาวศิริรัตน์ กล่าวว่า  เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และเป็นทักษะที่ช่วยให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล แก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เหมาะกับทักษะที่จำเป็นของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างยิ่งและเพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลในทุก ๆ เรื่อง และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นขั้นตอนพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ต่อยอดจากการ Coding ผ่านกระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติ สู่การสร้างนวัตกรรมที่ทันสมัย และสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และเพื่อให้เด็กไทยให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563
         เศรษฐชาติ แหงมงาม งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ฯ

You may also like...