ประกาศ เปิดการเรียนการสอน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลนครแม่สอด  จังหวัดตาก

เปิดการเรียนการสอน
วันที่  15  กุมภาพันธ์  2564
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

งานวิชาการ โทร. 055-531524

 

You may also like...