ประชุมซักซ้อมแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570


ผอ.กองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมซักซ้อมแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570
          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายพีระ วงค์หมอ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด ประชุมคณะผู้บริหาร ครู ทีมงานกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เป็นไปตามความถูกต้องตามขั้นตอนระเบียบ กฏหมาย และหนังสือสั่งการที่กำหนดไว้ จึงจัดให้มีการประชุมเพื่อซักซ้อมแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการจัดทำแผนงาน/โครงการฯ ณ ห้องประชุมช่ออินทนิล โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
—————–
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

You may also like...