โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 2

ST003-2017011245

         แม่สอด :: ครู ::โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีและมีนายเทอดเกียรติ ชินสรนันทร์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวรายงานโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

         นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอดมอบให้นายธีระนันท์ ชัยมานันท์ ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา (การป้องกันอัคคีภัยและการรับมือสถาณการณ์จากแผ่นดินไหว) กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการระงับภัย สามารถแก้ไขปัญหาได้เมื่อเกิดภัยในสถานการณ์แผ่นดินไหวและอัคคีภัย และเพิ่มศักยภาพความรู้ความสามารถด้านการป้องกันและระงับภัยต่างๆ สามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนรวมถึงหน่วยงานต่างๆและสร้างวิทยากรประจำท้องถิ่น ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานการแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ภาพ / ข่าว นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด

 

You may also like...