อบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง

       อบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครแม่สอด

         20  มีนาคม  2564  นายชูชาติ สุขสงวน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ตาก (บรรยายพิเศษ) ประธานในพิธีเปิดอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครแม่สอดโดยนางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ หริรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดต้อนรับคณะ

         โดยนายประสบโชค อินเอี่ยม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ นายรัฐชนะ อินทร์สุวรรณ์ ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลแม่กุ นายฤทธิ์นที ปรีเปรม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะวิทยากรบรรยาย เทศบาลนครแม่สอด

         โดยมีคณะผู้บริหาร ครู พนักงาน โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอดเข้าเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)ครั้งนี้

         ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจดำเนินการให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งภายใต้การควบคุมดูแล ของคณะกรรมการการเลือกตั้งกับให้มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ จัดการเลือกตั้ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานในการ เลือกตั้ง รวมทั้งมีหน้าที่และอำนาจควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและ เที่ยงธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

         ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผอ.กต.อปท) ที่มีการเลือกตั้งโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกต.อปท.) จะแต่งตั้ง คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง และการนับคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำ ที่เลือกตั้ง (รปภ) เพื่อทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. โดยในการปฏิบัติหน้าที่นั้นจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

 

ข่าว :เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ฯ : ถ่ายภาพ

You may also like...