สอบปลายภาค 63 ท.เฉลิมพระเกียรติฯ มัธยมศึกษาตอนปลาย


สอบปลายภาค 63 ท.เฉลิมพระเกียรติฯ มัธยมศึกษาตอนปลาย
          โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 โดยนางสาวปรัชญารัตน์ เพ็ชรกำแหง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามสอบปลายภาค โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด สถานศึกษาให้มีการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยมอบหมายฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดการสอบขึ้น ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2564 เพื่อให้ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงมอบหมายคณะครูผู้ปฏิบัติการคุมสอบกำกับดูแลนักเรียนในการสอบครั้งนี้ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและถ้าเกิดปัญหาระหว่างทำการสอบแจ้งคณะผู้บริหารทันที
——————–
เศรษฐชาติ แหงมงาม งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษาฯ

You may also like...