รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ


รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
———————
          โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 โดยนางสาวชมพูนุช ปันทิ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบปลายภาค โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด สถานศึกษาให้มีการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยมอบหมายฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดการสอบขึ้น ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2564 เพื่อให้ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงมอบหมายคณะครูผู้ปฏิบัติการคุมสอบกำกับดูแลนักเรียนในการสอบครั้งนี้ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและถ้าเกิดปัญหาระหว่างทำการสอบแจ้งคณะผู้บริหารทันที
———————-
เศรษฐชาติ แหงมงาม งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษาฯ

You may also like...