พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ท.เฉลิมพระเกียรติ ฯ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
          นายพีระ วงค์หมอ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 133 คน โดยนางสาวปรัชญารัตน์ เพ็ชรกำแหง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวรายงาน
          นางสาวปรัชญารัตน์ กล่าวว่า  การจัดการศึกษาในปัจจุบัน มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 133 คน โดยนักเรียนดังกล่าวมีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและประกอบอาชีพต่าง ๆ ตามที่ตนได้คาดหวังไว้ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพย่อมต้องอยู่ในสังคม ทำงานร่วมกันผู้อื่นเสมอ การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
         นายพีระ กล่าวว่า วันนี้ในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมยินดี กับนักเรียนรวมถึงคณะครูทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในโอกาสแห่งความสำเร็จการศึกษา และประการสำคัญเพื่อให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ตระหนักและมีการเตรียมตนให้พร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
         ขอขอบคุณ คณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนรับผิดชอบในครั้งนี้ การให้ความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ บทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลพฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน และ ขอยกย่องชมเชยนักเรียนทุกคน ในความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีวินัยจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจในวันนี้
ภาพ เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ฯ ข่าว

You may also like...