คณะกรรมการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา


ท.เฉลิมพระเกียรติจัดประชุมร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
         นายชัยรัตน์ ยศบรรเทิง ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานเข้าร่วมในการจัดการประชุมคณะกรรมการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด โดมมีนายกิจจา แตงรอด นายไพรัตน์ อินริราย ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อรับฟังการนำเสนอข้อมูล พร้อมร่วมกันตรวจทาน กลั่นกรองข้อมูล โดยมีนางสาวปรัชญารัตน์ เพ็ชรกำแหง รก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้บริหารฯ ครู เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช่ออินทนิล
*************************
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาฯ

You may also like...