ท.เฉลิมพระเกียรติ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


ท.เฉลิมพระเกียรติ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
         โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด จัดระเบียบประชุมคณะกรรมการขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการที่ปรึกษา ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อแจ้งความเคลื่อนไหวในด้านการศึกษา ตลอดจนร่วมวางแผน หารือและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดย นางสุวลักษณ์ มีประเสริฐ เป็นประธานประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน
         โดยมีนางสาวปรัชญารัตน์ เพ็ชรกำแหง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้บริหารฯ ครู เข้าร่วมพร้อมคณะในระเบียบการประชุมว่าด้วยเรื่องการเสนอเพื่อทราบถึงเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาประจำปีที่ผ่านมา สรุปงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา โครงสร้างหลักสูตร ในปีการศึกษา 2563 และประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอความเห็นชอบ แผน SAR หลักสูตร มาตรฐานการศึกษา โครงการสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์สถานศึกษาจึงได้จัดประชุม ณ ห้องประชุมช่ออินทนิล

นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

You may also like...