ตำรวจแม่สอดให้ความรู้ในการขับขี่ปลอดภัยวินัยจราจร

         29 มิถุนายน 2560 ดาบตำรวจเอกวัตต์ พอกพูนธนนันท์ ผู้บังคับหมู่งานจราจรสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเป็นวิทยากรตำรวจภูธรแม่สอดให้ความรู้ในการขับขี่ปลอดภัยวินัยจราจร ในสถานสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด

         ดาบตำรวจเอกวัตต์ กล่าวว่าปัจจุบันด้วยสถิติในการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด มีจำนวนสูงขึ้นสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของ ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ขับขี่ยานพาหนะด้วยความประมาททำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเจ้าหน้าที่ในการดูแลด้านจราจรส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเปิดเรียนของแต่ละสถานศึกษา โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนทำให้จราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลนครแม่สอดได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดให้ทางสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเข้าอบรมด้านจราจร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลายในสถานศึกษาเขตเทศบาลนครแม่สอด โดยวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมด้านการจราจร ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร ให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง ให้นักเรียนที่มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายสามารถปฏิบัติงานด้านการจราจรได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้องและให้คณะครูได้มีส่วนร่วมในงานปฏิบัติงานด้านการจราจรในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา รายงาน

 

You may also like...