อบรมการเลี้ยงไส้เดือนดิน กำจัดขยะอินทรีย์ และการผลิตเตาชีวมวล

         มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครแม่สอด โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด  ร่วมจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการฝึกอบรมการเลี้ยงไส้เดือนดิน กำจัดขยะอินทรีย์ และการผลิตเตาชีวมวล เชื้อเพลิงซังข้าว ให้กับครู นักเรียนเพื่อนำไปต่อยอดบูรณาการในด้านการพัฒนาการเรียนการสอนในอนาคตในพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีและสาระอื่นๆ

         ดร.สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษา  ประธานในพิธีกล่าวว่า การจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2560 ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ และเป็นสิ่งที่ดีในการนำโครงการต่างๆที่จะได้เข้ารับฝึกอบรมมาต่อยอดบูรณาการในด้านการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต จะเห็นได้ว่าการนำความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้นั้นทำให้เราได้รู้คุณค่าของตัวเองในการดำรงชีวิตและแหล่งเรียนรู้ต่างๆนั้นที่วิทยากรได้นำองค์ความรู้มาให้บางคนอาจจะนำไปเป็นอาชีพได้ในอนาคต

         นางนิภาภรณ์ อินนาคกูล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  กล่าวว่า  ขอขอบคุณวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้นำคณะมาร่วมให้ความรู้กับคณะครู นักเรียนและร่วมถอดบทเรียน จะเห็นได้ว่าการใช้ไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์นับว่าเป็นวิธีการหนึ่ง ที่สามารถกำจัดขยะอินทรีย์ได้รวดเร็วมากภายใน 5 วัน อีกทั้งยังได้ผลตอบแทนกลับมาอีกนั่นคือ ปู๋ยมูลไส้เดือนดิน น้ำหมักมูลไส้เดือนดิน และตัวไส้เดือนดิน ซึ่งมูลไส้เดือนดินเป้นปู๋ยที่ดีมาก เหมาะอย่างยิ่งในการใช้ปลูกพืช ส่งเสริมการออกดอกผลของพืช ส่วนน้ำหมักมูลไส้เดือนดินสามารถนำไปใช้ปรับสภาพดิน ฟื้นฟูต้นพืชที่เสื่อมโทรมหรือติดโรค และสามารถปรับสภาพน้ำเน่าเสีย หรือดับกลิ่นเหม็นของห้องส้วมได้ ประชากรที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ขยะอินทรีย์เป็นปัญหาอย่างมาก ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนขยะอินทรีย์เป็นปุ๋ยสำหรับใช้ในการปลูกพืช จะส่งผลให้สังคมสะอาดขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะลงจำนวนมาก และได้ปุ๋ยคุณภาพดีเพื่อไปใช้ในการผลิตพืชผลทางการเกษตรไปพร้อมกันอีกด้วย

         มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกองทุนปุ๋ยอินทรีย์และไฮโดรโพนิคส์ มูลนิธิโครงการหลวง เป็นหน่วยงานที่ได้ทำการวิจัยไส้เดือนดินมาโดยตลอด เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้เพื่อให้เกิดการใช้ไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือน และเกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินไว้ใช้ในครอบครัวเองได้ อีกทั้งยังสามารถสร้างอาชีพให้กับผู้ที่สนใจเลี้ยงไส้เดือนดินอีกด้วย

พรุ่งนี้อ่านต่อเรื่อง การผลิตเตาชีวมวล เชื้อเพลิงซังข้าว ครับ

นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ภาพ / ข่าว รายงาน

 

You may also like...