อบรมเชิงปัญหาทางเทคโนโลยีการใช้โปรแกรม Sketch Up

          มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปัญหาทางเทคโนโลยี เรื่องการใช้โปรแกรม Sketch Up ด้วยโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชถัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดการอบรมเชิงปัญหาฯเพื่อเป็นการให้เยาวชนได้เรียนรู้และทางมหาวิทยาลัยฯส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในโอกาสต่อไป ทั้งนี้การจัดฝึกอบรมทางสถานศึกษาได้จัดนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 30 คน มอบหมาย นายเศรษฐชาติ แหงมงาม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยีเป็นครูผู้ดูแลในวันนี้

นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา รายงาน

 

You may also like...