โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นทักษะและพัฒนาสู่อาชีพ

         22 กันยายน 2561 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

          นางไพเราะ กาญจนสิงห์ กล่าวว่า  กิจกรรมตามโครงการจัดขึ้นโดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 มาใช้ เพื่อให้คนในชุมชนได้ปฏิบัติตามและให้บังเกิดได้ในชีวิตประจำวันของทุกๆคน ด้วยการรู้จักภูมิปัญญาท้องถิ่นการนำทรัพยากรที่เหลือใช้ในชุมชนได้อย่างคุ้มค่า รู้จักการรู้รักสามัคคีภายในชุมชนการรวมกลุ่ม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ทั้งนี้การศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเพื่อปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งโลกของการทำงานยุคปัจจุบันนั้น ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกิดงานและอาชีพโดยการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นนำมาใช้กับการเรียนการสอนและการผลิตคนในรูปแบบเดิมอาจไม่ทันการณ์ประกอบกับนโยบายทางการศึกษาต้องการผลิตนักเรียนให้มีทักษะตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ รวมทั้งยกระดับทักษะฝีมือให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการตลาด

         นางณัฐชนา วงศ์ใบบุญตระกูล ผู้รับผิดชอบโครงการฯด้วยความสำคัญดังกล่าว โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประกอบด้วยกิจกรรมการประดิษฐ์สานตะกร้าพลาสติก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะและพัฒนาสู่อาชีพที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริมได้

         สถานศึกษาขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่าน ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณจันแก้ว โสธรา คุณอำมารีน แก้วกันยา คุณจันทรา แสนจุ้ม และคุณพราวลักษณ์ลังกาวงศ์ วิทยากรมามอบความรู้ และทักษะอาชีพภูมิปัญญาให้กับนักเรียนในวันนี้

นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา รายงาน

 

You may also like...