โครงการประชุมประจำเดือนสิงหาคม เพื่อติดตามผล

ST01521

โครงการประชุมประจำเดือนสิงหาคม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน

         ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดให้มีโครงการการประชุมประจำเดือน สิงหาคม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และรับข้อชี้แนะจากคณะครูที่ปรึกษาสภานักเรียนเพื่อรับไปพัฒนาการดำเนินกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาต่อไป

 

You may also like...