โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคอมพิวเตอร์

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสังกัดเทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)(โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคอมพิวเตอร์

         เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นางไพเราะ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯมอบหมายนางสาวศิริรัตน์ จันธิดา  หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานในพิธีโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) (โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคอมพิวเตอร์)ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการฯ ตามวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านโปรแกรมและทักษะคอมพิวเตอร์ ในจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านทักษะคอมพิวเตอร์และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจากนายเกียง ชนะพิม ครูโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สังกัดเทศบาลนครแม่สอดเป็นวิทยากรร่วมกับนายเศรษฐชาติ แหงมงาม ในครั้งนี้

         นางสาวศิริรัตน์ กล่าวว่า  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ได้กำหนดไว้ในมาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และในปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะโลกในยุคปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้รู้ ทันโลก ทันเหตุการณ์ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ดังนั้น

        นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ประธานสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมโครงการฯ การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรียนรู้ในเนื้อหาวิชาคอมพิวเตอร์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อจะได้เสริมสร้างให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้นตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีต่อเนื้อหาวิชาต่อไป

         ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงจัดทำโครงการขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ของนักเรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานของนักเรียนในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคอมพิวเตอร์ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาตามศักยภาพของนักเรียนและเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข

นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา รายงาน

You may also like...