กองสาธารณะสุขเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกันพ่นหมอกควันฯ

         กองสาธารณะสุขเทศบาลนครแม่สอด จัดให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันพ่นหมอกควันให้กับสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อตัดวงจรการเจริญเติบโตของยุง และกำจัดแหล่งน้ำขังจากภาชนะต่างๆ ที่ก่อให้เกิดยุงในสถานที่ต่างๆเป็นประจำทุกเดือน

 

You may also like...