นักเรียนจิตอาสา ปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทย ปีที่ 5

มากกว่าวันครูก็กล้วยไม้ที่ปลูกนี่แหละ นักเรียนจิตอาสา ปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทย ปีที่ 5

20 มิถุนายน 2562 ครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯร่วมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทยให้คงอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอด สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอดอย่างยั่งยืน

******************
กล้วยไม้ออกดอกช้า ฉันใด การศึกษาเป็นไป ฉันนั้น แต่ออกดอกคราใด งามเด่น การศึกษาปลูกปั้น เสร็จแล้ว แสนงาม  หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ประพันธ์
******************

         นายเศรษฐชาติ แหงมงาม  กล่าวได้ว่าปัจจุบันการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาตินั้นสามารถทำได้หลายอย่าง และหลากหลายขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของผู้นำแต่ละคนว่าจะพากันเดินทางไปทางไหนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ จิตอาสา นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ งานกิจกรรมชุมนุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมปลูกกล้วยไม้เป็นสาธารณประโยชน์เพื่อขยายพันธุ์และอนุรักษ์ให้คงอยู่ในพื้นที่ นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ครูที่ปรึกษาชุมนุมกล้วยไม้และสิ่งแวดล้อม ด้วยความชื่นชอบหลงใหลความอดทนของกล้วยไม้บ้านเราเป็นการส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นความสวยงาม ออกดอกให้ชมสวยงามจึงมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ยั่งยืนให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด กิจกรรมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทยเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “กล้วยไม้” โดยดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยในฝั่งตะวันตกของบ้านเรา

         “กล้วยไม้” เป็นพืชที่อำนวยประโยชน์ต่อมนุษย์ในสังคมปัจจุบันมากพอควร ทั้งนี้ เนื่องจากกล้วยไม้เป็นยาบำรุงจิตใจ ที่สามารถทำให้มนุษย์ซึ่งมีแต่ความเคร่งเครียดจากการงาน การดำรงชีวิต ได้รับการผ่อนคลาย จากการชื่นชมความงามของดอกกล้วยไม้ต่างๆ นอกจากนี้ยังพบว่ากล้วยไม้บางชนิด สามารถนำมาเป็นส่วนประกอบของยาสมุนไพรได้อีกด้วยความงามของต้นใบ และดอกของกล้วยไม้นับว่ามีเสน่ห์เหนือกว่าดอกไม้อื่นใด สามารถดึงดูดความสนใจให้ใคร่อยากเป็นเจ้าของแก่ผู้ที่พบเห็น แม้จะเพียงชื่อก็ยังก่อให้เกิดจินตนาการ และให้ความรู้สึกถึงพีชดอกที่มีความสวยงามพิเศษแตกต่างกว่าพืชดอกชนิดอื่นๆ

         นางไพเราะ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษากล่าวว่า กล้วยไม้ที่ปลูกเลี้ยงเป็นอย่างดีแล้ว เมื่อดอกที่สวยงาม นอกจากจะทำให้ผู้ปลูกเลี้ยงมีความภูมิใจแล้ว ยังเป็นที่นิยมชมชอบแก่ผู้พบเห็นเรียกว่า ทำให้เจ้าของพลอยมีหน้ามีตาไปกับกล้วยไม้ด้วย โดยทั่วไปกล้วยไม้ที่มีความงามเป็นพิเศษมักมีจำนวนน้อย ไม่พอต่อความต้องการจากเหตุผลดังนี้ จึงก่อให้เกิดวิทยาการเกี่ยวกับกล้วยไม้ด้านต่างๆ ขึ้นไม่ว่าด้านการแบ่งจำแนกชนิดพันธุ์ หรือสกุลการปลูกเลี้ยง ตลอดจนการขยายพันธุ์และวิชาการด้านอื่นๆ ที่จะเอื้อประโยชน์ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้ เพื่อการพัฒนาไปสู่ธุรกิจและสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

         “จากกิจกรรมดังกล่าวทางครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุมนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทยในวันสำคัญเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “กล้วยไม้”ได้ดำเนินการปลูกกล้วยไม้ไอยเรศ มาลัยแดง ช้างนาว เอื้องเงิน เอื้องคำ เอื้องผึ้ง เข็มแดง และกุหลาบแม่เมย รวมกว่า 500 ต้นให้กับสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยให้คงอยู่ในพื้นที่และจะติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าต้นกล้วยไม้จะสมบูรณ์และส่งต่อไปสู่ลูกหลานในอนาคตต่อไป” นางไพเราะ กล่าว

ขอขอบคุณกล้วยไม้จากบ้านเรือนขวัญออร์คิดส์ กล้วยไม้จากการรวบรวมทุนจากนักเรียนในกลุ่มชุมนุมฯ และขอบพระคุณอย่างสูงจาก คุณวัฒนพงศ์ วุทธา จาก กทม. ที่มอบกล้ากล้วยไม้เข้าร่วมสร้างสรรค์ในครั้งนี้ครับ

นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ภาพ/ข่าว รายงาน

 

You may also like...