วิสัยทัศน์

LogoSmallTextvision-320x240

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เชิดชูคุณธรรม  เลิศล้ำวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี คู่วิถีความเป็นไทย  ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน

 

พันธกิจ

จัดการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าและมีคุณภาพให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล

ปรัชญาของโรงเรียน

สร้างนักเรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำชีวีเป็นสุข

 

คำขวัญของโรงเรียน

การศึกษาเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา

 

 

คติพจน์ประจำโรงเรียน

ปญฺญา  นรานํ  รตนํ      แปลว่า ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของคนดี

ใส่ความเห็น