ตารางเรียนออนไลน์ ม.5

ให้นักเรียนคลิกรายวิชาที่ต้องการเรียนในวันและเวลาปัจจุบัน

ตารางเรียนออนไลน์ ประจำเดือน มกราคม 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1-2
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ม.5 วิทย์ 08.30-09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30
จันทร์ ว32242 ว32242 ค32104 ศ32204 ท32102 อ32102 อบรม
วราภรณ์ วราภรณ์ กฤษดา ณัฐทวี กรรณิการ์ จุไร รอสถานะปกติ
อังคาร ท32102 ค32104 อ32203 ส32103 ว32242 ว30285 ว30285
กรรณิการ์ กฤษดา อนุสรณ์ ศิวนาถ วราภรณ์ สุทธิพงษ์ สุทธิพงษ์
พุธ ว32202 ว32202 ส32231 ว32182 อ32203 ว32282 ว32282
ศิริรัตน์ ศิริรัตน์ เสน่ห์ สุทธิพงษ์ อนุสรณ์ ปฏิญาณ ปฏิญาณ
พฤหัสบดี ว32202 อ32102 ส32103 ค32202 ว32222 ว32222 ชุมนุม
ศิริรัตน์ จุไร ศิวนาถ กฤษดา ปฏิญาณ ปฏิญาณ รอสถานะปกติ
ศุกร์ ค32202 ค32202 ว32222 พ32102 ส32104 ศ32102 แนะแนว
กฤษดา กฤษดา ปฏิญาณ พงศกร เสน่ห์ สุชา ณพัชร
ตารางเรียนออนไลน์ ประจำเดือน มกราคม 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3-4
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ม.5 ศิลป์ 08.30-09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30
จันทร์ ต32202 อ32204 ส32202 ศ32204 ท32102 อ32102 อบรม
โมนา จุไร ศิวนาถ ณัฐทวี กรรณิการ์ จุไร รอสถานะปกติ
อังคาร ท32102 ต32202 อ32203 ส32103 ง32202 ง32202 อ32204
กรรณิการ์ โมนา อนุสรณ์ ศิวนาถ สานิตย์ สานิตย์ จุไร
พุธ ว30184 ค32103 ส32231 ว32182 อ32203 ว32282 ว32282
กิจก่อพงศ์ กฤษดา เสน่ห์ สุทธิพงษ์ อนุสรณ์ ปฏิญาณ ปฏิญาณ
พฤหัสบดี ง32202 อ32102 ส32103 ต32202 ว30286 ว30286 ชุมนุม
สานิตย์ จุไร ศิวนาถ โมนา เศรษฐชาติ เศรษฐชาติ รอสถานะปกติ
ศุกร์ ท32202 ส32202 ค32103 พ32102 ส32104 ศ32102 แนะแนว
กรรณิการ์ ศิวนาถ กฤษดา พงศกร เสน่ห์ สุชา ณพัชร