ตารางเรียนออนไลน์ ม.6

ให้นักเรียนคลิกรายวิชาที่ต้องการเรียนในวันและเวลาปัจจุบัน

ตารางเรียนออนไลน์ ประจำเดือน มกราคม 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1-2
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ม.6 วิทย์ 08.30-09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30
จันทร์ ค33202 ค33202 ว33202 ว33202 ว33222 อ33102 อบรม
ดุสิต ดุสิต ศิริรัตน์ ศิริรัตน์ ปฏิญาณ นริศรา รอสถานะปกติ
อังคาร ว33202 ค33202 ส33102 ว33242 อ33203 ง33203 ง33101
ศิริรัตน์ ดุสิต อภิรักษ์ วราภรณ์ อนุสรณ์ จิตรลดา สานิตย์
พุธ ค33104 ส33232 ว33222 ว33222 ท33102 ว33102 พ33102
ดุสิต ศิวนาถ ปฏิญาณ ปฏิญาณ กรรณิการ์ กิจก่อพงศ์ เอกภพ
พฤหัสบดี แนะแนว ว33102 ท33102 อ33102 ว33242 ว33242 ชุมนุม
พิมพ์ภัทร กิจก่อพงศ์ กรรณิการ์ นริศรา วราภรณ์ วราภรณ์ รอสถานะปกติ
ศุกร์ ค33104 ง33202 ง33202 ง33202 ส33102 อ33203 ศ33102
ดุสิต ณัฐชนา ณัฐชนา ณัฐชนา อภิรักษ์ อนุสรณ์ พิมพ์ภัทร
ตารางเรียนออนไลน์ ประจำเดือน มกราคม 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3-4
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ม.6 ศิลป์ 08.30-09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30
จันทร์ ท33202 ง33201 ง33201 ต33202 ว30186 อ33102 อบรม
ปัญจทรัพย์ สานิตย์ สานิตย์ โมนา กิจก่อพงศ์ นริศรา รอสถานะปกติ
อังคาร ว30289 ว30289 ส33102 ค33103 อ33203 ง33203 ง33101
เศรษฐชาติ เศรษฐชาติ อภิรักษ์ ดุสิต อนุสรณ์ จิตรลดา สานิตย์
พุธ ท33202 ส33232 ค33103 ต33202 ท33102 อ33204 พ33102
ปัญจทรัพย์ ศิวนาถ ดุสิต โมนา กรรณิการ์ ณพัชร เอกภพ
พฤหัสบดี แนะแนว ศ33202 ท33102 อ33102 อ33204 ท33202 ชุมนุม
พิมพ์ภัทร สุชา กรรณิการ์ นริศรา ณพัชร ปัญจทรัพย์ รอสถานะปกติ
ศุกร์ ศ33202 ง33202 ง33202 ง33202 ส33102 อ33203 ศ33102
สุชา ณัฐชนา ณัฐชนา ณัฐชนา อภิรักษ์ อนุสรณ์ พิมพ์ภัทร