เลือกกิจกรรมชุมนุม

ระบบเลือกกิจกรรมชุมนุม

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

คำชี้แจง

ให้นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนมีความประสงค์ที่จะเรียนประกอบด้วย  21  ชุมนุม นักเรียนต้องเลือกเรียนเพียงแค่ชุมนุมเดียวเท่านั้น 

        หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม  “ส่ง” รอจนมีข้อความว่า “นักเรียนได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว” แสดงว่านักเรียนได้เข้าชุมนุมนั้นแล้ว 

ถ้าขึ้นข้อความว่า  “กิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนเลือกมีจำนวนนักเรียนครบตามที่กำหนดปิดหน้านี้แล้วทำการเลือกกิจกรรมชุมนุมอื่น”  แสดงว่านักเรียนไม่สามารถเรียนชุมนุมนี้ได้ให้เลือกชุมนุมใหม่

นักเรียนจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง  และควรตัดสินใจเลือกชุมนุมที่ต้องการให้ดีก่อนที่จะเลือก

*นักเรียนคนใดที่ทำการเลือกชุมนุมมากกว่า 1 ชุมนุม  และไม่ตรงตามเงื่อนไขของชุมนุม จะต้องถูกคัดชื่อออกแล้วให้เลือกใหม่ในภายหลังซึ่งอาจจะทำให้นักเรียนได้เรียนในชุมนุมที่ไม่ต้องการ นักเรียนที่เรียนนักศึกษาวิชาทหารให้ลงชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร สำหรับนักเรียนที่กำลังรอผลการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารให้เลือกชุมนุมอื่นรอไปก่อน

เลือกกิจกรรมชุมนุมที่ต้องการ คลิกที่ รายชื่อด้านล่าง

ลำดับ ชื่อกิจกรรม ครูผู้สอน หมายเหตุ
1 นาฏศิลป์ไทย นางพิมพ์ภัทร  เมืองเขียว
2 Drama English Club นางสาวณพัชร  ตาปิ๋วเครือ 15
3 ห้องสมุด นายอภิรักษ์  ภูชัย 15 คน
4 เยาวชนดีศรีอินทนิล นางสาวจุไร  บุญใบ
5 โยธวาทิต นายณัฐทวี  ปุณณทรัพย์ 20
6 Camping นักผจญภัย นายสุชา  กุลกิติเกษ 30
7 วอลเลย์บอล นายอนุสรณ์  พรมมาเตียม 20 ชายเท่านั้น
8 ประดิษฐ์ช่อเข็มกลัดจากธนบัตร นางจิตรลดา  ตาละสา
9 การปะติดเศษวัสดุเหลือใช้และวัสดุธรรมชาติ นายสุทธิพงษ์  คำแก้ว 12
10 ฝึกอ่านเขียน เรียนภาษาล้านนา นายเสน่ห์  สีกาวี
11 ทักษะคอมพิวเตอร์ นายเศรษฐชาติ  แหงมงาม 25
12 Beauty Club นางสาวศิวนาถ ธนะบุญ
13 งานเอกลักษณ์ไทย นางณัฐชนา วงศ์ใบบุญตระกูล 20
14 ไขอักษรซ่อนความรู้ นางสาวกรรณิการ์  เสมอ 20
15 English Project Work นางนริศรา  ซื่อวัฒนะ 20
16 อักษรพาที นางสาวปัญจทรัพย์ ฉิมมาจันทร์ 20
17 นักศึกษาวิชาทหาร นายกฤษดา  จี๋คีรี
นายสานิตย์  ลอยพอ
นายเอกภพ  กันยารอง
18 สนุกวิทย์คิดสร้างสรรค์ นางสาวศิริรัตน์ จันธิดา
นางวราภรณ์  ทังดิน
19 หมากกระดาน นายดุสิต เทพอาวุธ 15
20 เทคนิคปฏิบัติการเคมี นายปฏิญาณ  จิตร์ลัดดา 20 เฉพาะแผนวิทย์
21 วิทยาศาสตร์โลก อวกาศและกายภาพ นายกิจก่อพงศ์  น้อยเอี่ยม


ระบบเปิดในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 19.30 น.