เลือกกิจกรรมชุมนุม

ระบบเลือกกิจกรรมชุมนุม

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

คำชี้แจง

ให้นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนมีความประสงค์ที่จะเรียนประกอบด้วย  19  ชุมนุม นักเรียนต้องเลือกเรียนเพียงแค่ชุมนุมเดียวเท่านั้น 

        หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม  “ส่ง” รอจนมีข้อความว่า “นักเรียนได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว” แสดงว่านักเรียนได้เข้าชุมนุมนั้นแล้ว 

ถ้าขึ้นข้อความว่า  “กิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนเลือกมีจำนวนนักเรียนครบตามที่กำหนดปิดหน้านี้แล้วทำการเลือกกิจกรรมชุมนุมอื่น”  แสดงว่านักเรียนไม่สามารถเรียนชุมนุมนี้ได้ให้เลือกชุมนุมใหม่

นักเรียนจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง  และควรตัดสินใจเลือกชุมนุมที่ต้องการให้ดีก่อนที่จะเลือก

*นักเรียนคนใดที่ทำการเลือกชุมนุมมากกว่า 1 ชุมนุม  และไม่ตรงตามเงื่อนไขของชุมนุม จะต้องถูกคัดชื่อออกแล้วให้เลือกใหม่ในภายหลังซึ่งอาจจะทำให้นักเรียนได้เรียนในชุมนุมที่ไม่ต้องการ นักเรียนที่เรียนนักศึกษาวิชาทหารให้ลงชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร สำหรับนักเรียนที่กำลังรอผลการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารให้เลือกชุมนุมอื่นรอไปก่อน

เลือกกิจกรรมชุมนุมที่ต้องการ คลิกที่ รายชื่อด้านล่าง

ที่ ชื่อชุมนุม ครูผู้สอน จำนวน
1 English Drama  นางสาวณพัชร ตาปิ๋วเครือ 15
2 English Project Work  นางนริศรา  ซื่อวัฒนะ 25
3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น นางณัฐชนา วงศ์ใบบุญตระกูล 20
4 ห้องสมุด  นายอภิรักษ์  ภูชัย 15
5 เยาวชนดีศรีอินทนิล นางสาวจุไร บุญใบ เฉพาะที่คัดไว้
6 หมากกระดาน นายปฏิญาณ  จิตร์ลัดดา, นายดุสิต เทพอาวุธ 16
7 ประดิษฐช่อเข็มกลัด นางจิตรลดา ตาละสา 25
8 รักษ์ภาษาไทย นางสาวปัญจทรัพย์ ฉิมมาจันทร์ 20
9 วอลเลย์บอล นายอนุสรณ์ พรมมาเตียม 20 ชาย
10 ไม้ประดับ นายเศรษฐชาติ  แหงมงาม 25
11 อักษรซ่อนคำ นางสาวกรรณิการ์ เสมอ 25
12 รักษ์ต้นไม้ นายกิจก่อพงศ์ น้อยเอี่ยม 30
13 วงโยธวาทิต นายณัฐทวี  ปุณณทรัพย์ ไม่จำกัด
14 การปะติดจากเศษวัสดุเหลือใช้และวัสดุธรรมชาติ นายสุทธิพงษ์ คำแก้ว 10
15 นักกฎหมายน้อย  นางสาวศิวนาถ ธนะบุญ 20
16 โหราศาสตร์ นายเสน่ห์ สีกาวี 25
17 นาฏศิลป์ไทย นางพิมพ์ภัทร  เมืองเขียว 25
18 ศิลปะบนผืนผ้า นายสุชา   กุลกิติเกษ 25
19 นักศึกษาวิชาทหาร นายสานิตย์ ลอยพอ, นายกฤษดา จี๋คีรี, นายเอกภพ กันยารอง


ระบบเปิดในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 21.00 น.