เลือกกิจกรรมชุมนุม

ระบบเลือกกิจกรรมชุมนุม

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

คำชี้แจง

ให้นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนมีความประสงค์ที่จะเรียนประกอบด้วย  16  ชุมนุม นักเรียนต้องเลือกเรียนเพียงแค่ชุมนุมเดียวเท่านั้น 

        หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม  “ส่ง” รอจนมีข้อความว่า “นักเรียนได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว” แสดงว่านักเรียนได้เข้าชุมนุมนั้นแล้ว 

ถ้าขึ้นข้อความว่า  “กิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนเลือกมีจำนวนนักเรียนครบตามที่กำหนดปิดหน้านี้แล้วทำการเลือกกิจกรรมชุมนุมอื่น”  แสดงว่านักเรียนไม่สามารถเรียนชุมนุมนี้ได้ให้เลือกชุมนุมใหม่

นักเรียนจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง  และควรตัดสินใจเลือกชุมนุมที่ต้องการให้ดีก่อนที่จะเลือก

*นักเรียนคนใดที่ทำการเลือกชุมนุมมากกว่า 1 ชุมนุม  และไม่ตรงตามเงื่อนไขของชุมนุม จะต้องถูกคัดชื่อออกแล้วให้เลือกใหม่ในภายหลังซึ่งอาจจะทำให้นักเรียนได้เรียนในชุมนุมที่ไม่ต้องการ

เลือกกิจกรรมชุมนุมที่ต้องการ คลิกที่ รายชื่อด้านล่าง

ลำดับ ชื่อกิจกรรม ครูผู้สอน จำนวน
1 นาฏศิลป์ไทย นางพิมพ์ภัทร  เมืองเขียว 25 คน
2 English Drama นางสาวณพัชร  ตาปิ๋วเครือ  15 คน
3 ห้องสมุด นายอภิรักษ์  ภูชัย  20 คน
4 เยาวชนดีศรีอินทนิล นางสาวจุไร  บุญใบ  สมาชิกที่คัดไว้
5 โยธวาทิต นายณัฐทวี  ปุณณทรัพย์  36 คน
6 เจียระไนพลอย นายกิจก่อพงษ์  น้อยเอี่ยม 40 คน
7 วอลเลย์บอล นายอนุสรณ์  พรมมาเตียม  25 คน
8 ประดิษฐ์ช่อเข็มกลัดจากธนบัตร นางจิตรลดา  ตาละสา  25 คน
9 ปะติดของวัสดุเหลือใช้ นายสุทธิพงษ์  คำแก้ว  10 คน
10 ภาษาล้านนาเรียนรู้ นายเสน่ห์  สีกาวี  ไม่จำกัด
11 กล้วยไม้และสิ่งแวดล้อม นายเศรษฐชาติ  แหงมงาม  30 คน
12 งานเอกลักษณ์ไทย นางณัฐชนา วงศ์ใบบุญตระกูล 25 คน
13  Speedy Quiz นางนริศรา  ซื่อวัฒนะ  25 คน
14 หมากกระดาน นายปฎิญาณ  จิตรลัดดา  20 คน
15 บาสเก็ตบอล นายเอกภพ  กันยารอง  20 คน
16 นักศึกษาวิชาทหาร
 17 ศิลปะการตกแต่งผม  นางสาวศิวนาถ  ธนะบุญ  20 คน


ระบบเปิดในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.