รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวปรัชญารัตน์  เพ็ชรกำแหง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา