รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวชมพุช  ปันทิ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา