โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ แนะแนวการศึกษาต่อ

1384935457

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-สยามบรมราชกุมารี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติดตามขอรายละเอียดได้ที่ www.ramborirug.ac.th

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-สยามบรมราชกุมารี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติดตามขอรายละเอียดได้ที่ www.ramborirug.ac.th โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนเอกชน เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ่งเ้น้นให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะเข้าทำงานในโรงพยาบาลอย่างมีคุณภาพ ทั้งในด้านวิชาการ และคุณธรรมจริยธรรม เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาจากโรงพยาบาลรามบริรักษ์เชียงใหม่สามารถเข้าทำงานในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนหรือเรียนต่อมหาวิทยาลัยสามารถนำรายวิชาเทียบโอนหน่วยกิตได้

You may also like...