สอบนักธรรม ธรรมศึกษาสนามหลวง ชั้นตรี – โท – เอก

1385437061

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับวัดมณีไพรสณฑ์จัดกิจกรรมสอบสอบนักธรรม ธรรมศึกษาสนามหลวงชั้นตรี – โท – เอก กำหนดสอบวันอังคาร ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ กิจกรรมสอบครั้งนี้ประกอบด้วยสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมสอบ

         โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับวัดมณีไพรสณฑ์จัดกิจกรรมสอบสอบนักธรรม ธรรมศึกษาสนามหลวงชั้นตรี – โท – เอก กำหนดสอบวันอังคาร ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ กิจกรรมสอบครั้งนี้ประกอบด้วยสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมสอบวิชาธรรมะ,สอบวิชาพุทธะ,สอบวิชาวินัย โดยนายชัยรัตน์ ยศบรรเทิง ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหน้าที่ให้กับนางสาวปรัชญารัตน์ เพ็ชรกำแหง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในการเปิดพิธีการสอบในครั้งนี้ โดย พระครูสมุหศักดิ์ชัย กตปุญโญ เจ้าคณะตำบลแม่สอด เขต ๑ และเจ้าอาวาสวัดมณีไพรสณฑ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ กิจกรรมในการสอบวันนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นจำนวนมาก ณ สนามสอบโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-สยามบรมราชกุมารี

You may also like...