โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
——————————–
         นางสาวปรัชญารัตน์ เพ็ชรกำแหง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด ประธานจัดกิจกรรมโครงการค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นายเกรียงไกร ก๋องแก้ว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน

         คณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดหาเหตุผล และแนวทางแก้ปัญหา นักเรียนส่วนใหญ่มักจะคิดว่า คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากและมักจะได้รับผลการเรียนต่ำ แต่ความเป็นจริงแล้ว หากเราตั้งใจศึกษาพื้นฐานการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และขยันทำแบบฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก็จะประสบผลสำเร็จได้ไม่ยากดังที่ทุกคนวิตกกังวล

         คณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน และเป็นพื้นฐาน ในการศึกษาต่อในระดับสูง นักเรียนจะพบว่าในการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ต้องมีการสอบวิชาคณิตศาสตร์ด้วยเสมอ

         นายกฤษดา จี๋คีรี ผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ กล่าวว่า คณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่เหมาะสมกับผู้ที่มีทักษะกระบวนการ ทางความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้คนคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาอย่างมีระบบ ในการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนานักเรียนให้เกิดความคิดทางคณิตศาสตร์ได้ดีนั้น ต้องอาศัยการฝึกฝนและลงมือปฏิบัติเป็นประจำ การจัดค่ายคณิตศาสตร์ถือเป็นกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพทุกๆ ด้าน ที่ต้องการให้เกิดกับตัวนักเรียน ช่วยฝึกทักษะ พัฒนาความสามารถของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ฝึกการอยู่ร่วมกัน การทำงานเป็นหมู่คณะ การรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงได้จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

         สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ ตามหลักสูตรและเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด และมีทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

—————————————-
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา รายงาน

 

You may also like...