โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
——————————-
         โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 – 2561) ซึ่งเน้นในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองได้กำหนดเป้าหมายให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า ร้อยละ 50 และจุดเน้นที่ 3 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำหนดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 ซึ่งจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเทศบาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวิเคราะห์จากค่าเฉลี่ยระดับสถานศึกษา มีผลการประเมินเมื่อเทียบกับ ปีการศึกษา 2560 แล้ว มี 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.11 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.23 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.42 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.79 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่าเฉลี่ยลดลงร้อยละ 3.08

         ดังนั้น โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้ดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว จึงกำหนดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ขึ้น

         โดยมีวัตถุประสงค์ในการยกกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 ให้สูงขึ้นร้อยละ 3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นและนำผลการประเมินในระดับโรงเรียนมาเทียบเคียงกับการประเมินผลในระดับชาติต่อไป

———————————
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา รายงาน

 

You may also like...