ท้องถิ่นจังหวัดตาก นิเทศ กำกับติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาฯ

         ท้องถิ่นจังหวัดตาก นิเทศ กำกับติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาฯ นายกริชชัย ศิลปรายะ ท้องถิ่นจังหวัดตาก นำคณะผู้การนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด ณ ห้องประชุมช่ออินทนิล นางอัมรินทร์ จันทระ ผู้อำนวยการสถานศึกษาต้อนรับ คณะสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก โดยนายกริชชัย ศิลปรายะ ท้องถิ่นจังหวัดตาก นายนิคม ศรีสุกิจจา ผู้อำนายการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้านิเทศ กำกับติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบนายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายพีระ วงค์หมอ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางอัจฉรานี ปราบริปู หัวหน้าฝ่ายสังคมส่งเคราะห์ ผู้แทนปลัดเทศบาลนครแม่สอด และคณะครูโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลในการนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพัฒนาสร้างรูปแบบการนิเทศ กำกับติดตาม การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัดละ 1 แห่ง ซึ่งโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดตาก ในการนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อปท.อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาฯ

 

You may also like...