มอบรางวัลเยาวชนดีศรีสังคมจังหวัดตาก(แม่สอด)ประจำปี 2559

 st008-2016112941

       นายชัยยุทธ เสณีตันติกุล ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก (แม่สอด)กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการโดยนายสมโชค มีมะแม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด ประธานในพิธีมอบรางวัลเยาวชนดีศรีสังคมจังหวัดตาก กล่าวว่า ตามที่ประชุมของคณะกรรมการ คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวภาค 6 ให้คณะกรรมการผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวในเขตอำนวจ ขออธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ทำการคัดเลือกเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ที่มีความประพฤดี สมควารการได้รับการยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดี ตามคุณธรรม 8 ประการของสถานศึกษาตามโครงการ”เยาวชนดีศรีสังคมจังหวัดตาก(แม่สอด)วัตถุประสงค์ดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีของสังคม มีความประพฤติดี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความรักสามัคครีในหมู่คณะ

          ผลการคัดเลือกปรากฎมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอำนวจเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก 5 อำเภอได้แก่ อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง และอำเภออุ้มผาง ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 11 โรงเรียน มีตัวแทนเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 21 คน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเยาวชนชสยได้แก่นายณัฐวุฒิ สิทธิมา นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด เยาวชนหญิงได้แก่นางสาวนีรนันท์ เจริญวงค์ โรงเรียนพบพระวิทยา อำเภอพบพระ ทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจากนายสมโชค มีมะแม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนคนดีศรีสังคมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ร่วมเป็นเกียรติถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

         ทั้งนี้นางไพเราะ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครู นักเรียนทีมเยาวชนดีศรีอินทนินร่วมเป็นเกียรติ และให้กำลังใจนายณัฐวุฒิ สิทธิมา นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด

ภาพ/ข่าว นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาฯ

 

You may also like...