ราชมงคลล้านนาตากฯ แนะแนวหลักสูตรการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 63

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก แนะแนวหลักสูตรการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 63
—————
          นางอัมรินทร์ จันทระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด รับคณะอาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ นำโดยอาจารย์นมิดา ซื่อสัตย์สกุลชัย พร้อมคณะมหาวิทยาลัยฯ ได้แนะนำและประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ และเตรียมความพร้อมในการวางแผนเข้าศึกษาต่อในระบบ TCAS ด้วย
โดยจะเปิดรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ในระบบการรับและโควตาโครงการพิเศษต่างๆในการนี้มหาวิทยาลัยจึงขอความอนุเคราะห์เข้าแนะแนวหลักสูตรการศึกษาและประชาสัมพันธ์กำหนดการรับนักศึกษาในระบบ T CAS ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อขยายโอกาสและเพิ่มทางเลือกในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อให้แก่นักเรียน
—————
เศรษฐชาติ แหงมงาม งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

You may also like...