อบรม Aksorn On-Learn พร้อมการเขียน Codeing ฯ

จัดอบรม Aksorn On-Learn พร้อมการเขียน Codeing กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         นางสาวปรัชญารัตน์ เพ็ชรกำแหง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครูโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอดเข้ารับการอบรม Aksorn On-Learn พร้อมการเขียน Codeing กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมในอนาคต
         การอบรมเน้นกระบวนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ด้วยการเริ่มฟังเสียงจากครู และยึดเอาสิ่งที่ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้เป็นแกนสำคัญในการออกแบบ เกิดการวางแผนร่วมกัน แล้วนำไปทดลองใช้ พัฒนาจนเกิดเป็นรูปแบบที่ “ใช่” พร้อมนำไปปรับใช้ในห้องเรียนที่ต่างบริบทกันได้ในอนาคต โดยวิทยากรจาก Aksorn On-Learn
         เศรษฐชาติ แหงมงาม งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

 

You may also like...