เทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ จัดประชุมครูประจำเดือน มีนาคม 2564


เทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ จัดประชุมครูประจำเดือน มีนาคม 2564
——————–
          นางสาวปรัชญารัตน์ เพ็ชรกำแหง รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานการประชุมครูประจำเดือน มีนาคม 2564 ประชุมหารือข้อราชการ การบริหารงาน ในการปฎิบัติหน้าที่และพัฒนาสถานศึกษา และการอำนวยการกิจกรรมงานต่างๆ การประสานงานด้านการศึกษา วิชาการ การรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทำ SAR. แผนงบประมาณให้กับทุกฝ่ายหารือหาแนวทางปฏิบัติให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของต้นสังกัด ณ ห้องประชุมช่ออินทนิล โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
—————–
นายเศรษฐชาติ แหงมงาม งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษาฯ

You may also like...