สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ “KPRUMS NEXT NEW START”

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพเนื่องในงานนิทรรศการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
“KPRUMS NEXT NEW START” ประจำปีการศึกษา 2560

         นางไพเราะ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด มอบรางวัลเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพเนื่องในงานนิทรรศการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด “KPRUMS NEXT NEW START” ประจำปีการศึกษา 2560 และมอบโอวาสให้กับคณะนักเรียนที่ร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในด้านการเรียนการศึกษาของนักเรียนและประสบการณ์ที่นำไปใช้ในเวทีต่างๆอย่างภาคภูมิใจ

1.รางวัลชนะเลิศ แข่งขันสร้างและตัดต่อคลิปวีดีโออินโฟกราฟิก
1. นางสาวศิริวิภา เย็นจิตร
2. นายพีรภัส สรรคชา

2 รองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันสร้างและตัดต่อคลิปวีดีโออินโฟกราฟิก
1. นายพิบูลย์ ลือใจ
2. นายคฑาวุธ บุญมาก

3.รางวัลชนะเลิศ แข่งขัน The young logistic Thailand 4.0
1. นายชัยธวัช กัณทะขัด
2. นางสาวอารยา วัชรารัตนชัย
3. นางสาวธารารัตน์ จันแสง
4. นางสาวอรุณี สีนิ้วงาม

4. รองชนะเลิศอันดับ 1. แข่งขัน The young logistic Thailand 4.0
1. นางสาวธีรดา ชุ่มมอย
2. นางสาวสุดารัตน์ ต๊ะสุ
3. นายสหชาติ วิจิตรไทย
4. นายสุรเดช รุ่งกลิ่น

5. รองชนะเลิศอันดับ 2 ตอบปัญหาความรู้เบื้องต้นการบริหารการเงิน ส่วนบุคคล
1.นางสาวจันจิรา แสนมี
2. นางสาวส้มโอ

6.รองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขัน “ROV Battle@BCKPRUMS”
1. นายกิตติพงษ์ แก้วมา
2. นายอิทธิพล ปัญญภา
3. นายน้ำพุ โอนทอง
4. นายนฤเบศร์ พระทัย
5. นายอมฤต จิตธรรม

7. รองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันตอบปัญหา “KPRUMS ICT Challenge 2018”
1. นายชิษณุพงศ์ เหมยคำ
2. นายชนินทร์ ปันโน

รางวัลพิเศษผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดในรอบคัดเลือก
นายชิษณุพงศ์ เหมยคำ

8. รองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดร้องเพลงสากลภาษาอังกฤษ
นางสาวพลอยไพลิน วิใจลอม

9. รองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดร้องเพลงสากลภาษาอังกฤษ
นางสาวศิริประภา ยอดบุญยืน

         โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ที่ให้ความสำคัญในด้านวิชาการกับทางสถานศึกษาและเป็นสถานที่แสดงความสามารถของนักเรียนมา ณ โอกาสนี้

นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ภาพ / ข่าว รายงาน

 

You may also like...