วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

          จังหวัดตาก โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานพิธีน้อมรำลึก.วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากหลายหน่วยงานในจังหวัดตาก ผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด พนักงาน ครู นักเรียนภาครัฐ-เอกชน เข้าร่วมน้อมรำลึก โดยให้มีการวางพวงมาลาสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

          นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่าตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดให้ทุกวันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และให้ประกอบพิธี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เชิดชูเกียรติคุณ พระปรีชาสามารถที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ตราบเท่าทุกวันนี้ กำหนดให้ส่วนราชการทั้งส่วนราชการทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พร้อมใจกันทั่วประเทศ

         สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงมีพระราชกรณียกิจ เป็นคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองด้วยการทรงอุทิศพระวรกายทำราชการสงครามเกือบตลอดรัชสมัย พระบรมเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นแผ่ไพศาล ทำให้อริราชศัตรูเกิดความยำเกรงในอำนาจ ส่งผลให้แผ่นดินไทยร่มเย็นเป็นสุขว่างจากการศึกสงคราม เป็นเวลาถึง 100 ปีเศษ

         โดยใน พ.ศ.2147 สงครามอังวะ เมืองอังวะบุกรุกเข้ามายังเมืองนายและเมืองแสนหวี ได้เสด็จกรีธาทัพพร้อมสมเด็จพระเอกาทศรถขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่ โดยแยกเป็นสองทาง สมเด็จพระเอกาทศรถยกทัพไปทางเมืองฝาง ส่วนพระองค์ยกทัพไปทางเมืองหาง ขณะประทับแรมที่ทุ่งแก้ว เกิดประชวรเป็นหัวละลอก ขึ้นที่พระพักต25 เมษายน พ.ศ.2148 ขณะพระชนมพรรษา 50 พรรษา เสด็จอายุในราชสมบัติ 15 ปี

         สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำสงครามป้องกันประเทศและแผ่พระราชอาณาเขต รวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง ทำให้เขตแดนของกรุงศรีอยุธยาแผ่ออกไปได้กว้างไกลที่สุดนับแต่สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเป็นต้นมา คือ ครอบคลุมทั้งเขตแดนมอญ พม่า ล้านนา ไทยใหญ่ ล้านช้าง และเขมร  นับว่า..แผ่นดินไทยได้รอดพ้นจากอริราชศัตรูมีความเจริญวัฒนาสถาพร ดำรงความเป็นชาติเอกราชก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงกอบกู้เอกราชรักษาชาติบ้านเมืองมาตราบจนทุกวันนี้.

นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาพ/ข่าวรายงาน

 

You may also like...