กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่  26 มิถุนายน 2561

         นางไพเราะ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ประธานในพิธีการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนั้นด้วยในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหาร หรือที่รู้จักกันในนาม สุนทรภู่ ครูกวีของไทย ซึ่งถือว่าเป็นครูต้นแบบด้านการแต่งคำประพันธ์และกลอนบทละคร ซึ่งท่านนั้นได้สรรสร้างผลงานที่มีชื่อเสียงหลายเรื่อง อาทิ คำประพันธ์ เรื่อง พระอภัยมณี ที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งด้านวรรณคดีของไทย กลอนนิราศ และนิทานพื้นบ้านอีกมากมาย ด้วยความสำคัญดังกล่าว โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้จัดกิจกรรมโครงการวันสุนทรภู่ขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของท่าน อีกทั้งให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญ โรงเรียนจึงได้มีการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประวัติและผลงานของสุนทรภู่ให้นักเรียนได้รู้จักเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของภาษาไทย ให้เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทยและให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญู กตเวทิตาแด่สุนทรภู่

         นางสาวกรรณิการ์ เสมอ ประธานสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นการสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9 และน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของรัชกาลที่ 10 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกัน ทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย และเพื่อพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียน รวมทั้งเผยแพร่ผลงาน/กิจกรรมด้านภาษาไทยทั้งในส่วนของครูและนักเรียน ซึ่งมีการแข่งขันกิจกรรมดังนี้ การแข่งขันคัดลายมือ, การเขียนเรื่องจากภาพ, การเขียนเรียงความและกิจกรรมนันทนาการร้องเล่นเต้นรำในวันดังกล่าว จัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ 2

นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา รายงาน

 

You may also like...