เทศบาลนครแม่สอด เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ยุววิชาการ)นวัตบวร

 

ST00218

เทศบาลนครแม่สอด เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ยุววิชาการ)นวัตบวร

         นางไพเราะ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียนติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด กล่าวรายงาน การเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน ในการพัฒนาการเรียนการสอน (ยุววิชาการ) ภายใต้โครงการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยใช้ระบบหลักนวัตบวร เป็นฐานการเรียนรู้

         ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรี เทศบาลนครแม่สอด เป็นประธานในพิธีกล่าวว่าในวันนี้จากความร่วมมือของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดในการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักนวัตบวร เป็นฐานการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นการจัดการขยะเป็นสื่อผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จากวัตถุประสงค์คือ จัดให้มีการเรียนรู้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อขยายผลองค์ความรู้ที่ได้รับจากวิจัยสู้ชุมชนและสังคม โดยการบูรณาการเรียนรู้ ในสาระการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผมยินดีและยอมรับในการใช้หลักวิจัยในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดนวัตบวรผลผลิตนักเรียนในลักษณะโครงงานวิทยาศาสตร์ และเพื่อการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ทั้งนี้การกิจกรรมขอขอบคุณ ดร.วิทยา เจียรพันธุ์ ประธานกรรมการกำกับโครงการนวัตบวร ทีมงาน ผู้อำนวยการ ดร.สุชาต อุดมโสภกิจ ผู้อำนวยการผ่ายพัฒนาสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนานโยบาย วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)พร้อมทีมงานเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ทั้งสิ้น 10 โครงงานฯและขอให้กิจกรรมยุววิขาการในวันนี้จะสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนในสังกัดได้เป็นนักวิจัยที่ดีต่อไปในอนาคต

         ในกิจกรรมบนเวทีแห่งนี้ได้มีโครงการหลักนวัตบวรมีทั้งสิ้น 5 สถานศึกษาได้แก่ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียนติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีและโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เข้าร่วมนำเสนอ ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์การประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (OTOP) เทศบาลนครมาสอด อำเอแม่สอด จังหวัดตาก

 

ภาพข่าว นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา รายงาน

 

You may also like...