ท.เฉลิมพระเกียรติ ฯ 4 รายการไปต่อการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ 62

ท.เฉลิมพระเกียรติ ฯ 4 รายการไปต่อการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ 62
————————————————————–
         นางไพเราะ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเข้าร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ จำนวน 4 รายการดังนี้

         1. ผลการแข่งขันภาษาต่างประเทศการแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน 1. นางสาวกัญญาณัฐ ปันมูล ,นายธีรนันท์ บรมสุขเกษม ,นางสาวนิรมล -,นางสาวบุษบา -,นางสาวปกิตตา จี๋คีรีวุธ ,นายปฏิภาณ รัตนกุล ,นายปุณณวัฒน์ ชุมภูสุวงษ์ ,นางสาววรดา ศรีนวลอินทร์,นายศักดิ์ศิริ ทิยอด ,นายสิรภัทร สุธรรมป๋า ครูผู้ฝึกสอน นางสาวณพัชร ตาปิ๋วเครือ ,นายอนุสรณ์ พรมมาเตียม

         2. ผลการแข่งขัน ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน นายธีระพันธ์ ยะวะ ครูผู้ฝึกสอนนางสาวกรรณิการ์ เสมอ

         3. ผลการแข่งขันโครงงานภาษาไทย ม.4-ม.6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน นางสาวกัลยรัตน์ นาลาย ,นางสาวศิริประภา ยอดบุญยืน ,นางสาวไพลิน ตาชุ่ม ครูผู้ฝึกสอนนางสาวกรรณิการ์ เสมอ ,นางสาวปัญจทรัพย์ ฉิมมาจันทร์

         4. ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน นายธนกร ปัญญา ,นางสาวบุษยา ชมภู ,นายพงศธร ประกอบธรรม

         จากการเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 19 รายการ ขอแสดงความยินดีกับคณะครู นักเรียนทุกท่านที่ได้สร้างชื่อเสียงกลับมาให้สถานศึกษา
———————————————–
นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา รายงาน

You may also like...