มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนฯ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนให้นักเรียน ท.เฉลิมพระเกียรติฯ
🤩🤩———————————🤩🤩

         วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดเทศบาลนครแม่สอดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนชุมชนโครงการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมประกอบอาชีพในชุมชนผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากรในชุมชนสร้างฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ยังยืนได้จัดการอบรมให้ความรู้ด้านธุรกิจอัญมณีฯ ให้กับคณะครู นักเรียนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช่ออินทนิล โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562
🌼🌼—————————🌞🌞

นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา รายงาน

 

You may also like...