ตารางเรียนออนไลน์ ม.4

ให้นักเรียนคลิกรายวิชาที่ต้องการเรียนในวันและเวลาปัจจุบัน

ตารางเรียนออนไลน์ ประจำเดือน มกราคม 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1-2
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ม.4 วิทย์ 08.30-09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30
จันทร์ อ31102 ค31104 ว31222 ส31103 ว31182 ว31183 อบรม
ณพัชร กฤษดา กิจก่อพงศ์ เสน่ห์ สุทธิพงษ์ สุทธิพงษ์ รอสถานะปกติ
อังคาร ว31222 ว31222 ค31104 พ31102 ท31102 ท31102 ส31103
กิจก่อพงศ์ กิจก่อพงศ์ กฤษดา พงศกร ปัญจทรัพย์ ปัญจทรัพย์ เสน่ห์
พุธ ว30282 อ31102 ว31242 ว31242 ค31202 แนะแนว ศ31102
เศรษฐชาติ ณพัชร วราภรณ์ วราภรณ์ ดุสิต พิมพ์ภัทร ณัฐทวี
พฤหัสบดี ค31202 ค31202 ว31202 ส31104 ว31162 อ31203 ชุมนุม
ดุสิต ดุสิต ศิริรัตน์ อภิรักษ์ กิจก่อพงศ์ นริศรา รอสถานะปกติ
ศุกร์ ว31202 ว31202 ว31242 อ31203 ง31101 ว31282 ว31282
ศิริรัตน์ ศิริรัตน์ วราภรณ์ นริศรา ณัฐชนา จิตรลดา จิตรลดา
ตารางเรียนออนไลน์ ประจำเดือน มกราคม 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3-4
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ม.4 ศิลป์ 08.30-09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30
จันทร์ อ31102 ว30284 ว30284 ส31103 ว31182 ว31183 อบรม
ณพัชร เศรษฐชาติ เศรษฐชาติ เสน่ห์ สุทธิพงษ์ สุทธิพงษ์ รอสถานะปกติ
อังคาร ศ31201 ศ31201 ว30182 พ31102 ท31102 ท31102 ส31103
สุชา สุชา วราภรณ์ พงศกร ปัญจทรัพย์ ปัญจทรัพย์ เสน่ห์
พุธ ค31103 อ31102 ท31202 ส31202 ศ31201 แนะแนว ศ31102
กฤษดา ณพัชร ปัญจทรัพย์ อภิรักษ์ สุชา พิมพ์ภัทร ณัฐทวี
พฤหัสบดี ค31103 ส31202 ต31202 ส31104 ท31202 อ31203 ชุมนุม
กฤษดา อภิรักษ์ โมนา อภิรักษ์ ปัญจทรัพย์ นริศรา รอสถานะปกติ
ศุกร์ อ31204 อ31204 ต31202 อ31203 ง31101 ว31282 ว31282
จุไร จุไร โมนา นริศรา ณัฐชนา จิตรลดา จิตรลดา