คู่มือเฝ้าระวังโควิด-19 ของสถานศึกษา

คู่มือเฝ้าระวังโควิด-19 ของสถานศึกษา

คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั่วโลก ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดีย และยุโรป รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในเอเชียโดยเฉพาะสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เกิดการแพร่ระบาดของโรค ระลอก 2 ขยายวงกว้างมากขึ้นและรวดเร็ว พบว่า มีผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่วันละหลายร้อยรายอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้พื้นที่ชายแดนของเมียนมามีพื้นที่ติดต่อกับประเทศไทยใน 10 จังหวัดพื้นที่ชายแดนชายขอบด้านเมียนมา มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อาจส่งผลทำให้บุคลากรของสถานศึกษาและผู้ปกครองเกิดความตระหนักและวิตกกังวลต่อการแพร่ระบาดของโรคจึงกำหนดให้ถือปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ

          จากภาคีเครือข่าย เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงได้จัดทำ “คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา”หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บุคลากรของสถานศึกษา ฝ่ายการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องจะได้นำไปใช้ประกอบและเป็นแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง กำกับติดตาม และเตรียมการเตรียมพร้อมต่อการเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อาจเกิดขึ้นในระลอก 2 อย่างทันเหตุการณ์ อันจะส่งผลให้นักเรียน บุคลากรของสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ปลอดภัยไม่เสี่ยง ไม่มีอาการป่วยของโรคโควิด 19 และสามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขตามแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

กองบรรณาธิการ
กันยายน 256
เศรษฐชาติ แหงมงาม : งานประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด : คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

You may also like...