โครงการปรับพื้นฐานผู้เรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปี ๒๕๖๑

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการปรับพื้นฐานผู้เรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

         นางไพเราะ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ประธานพิธีเปิดโครงการฯกล่าวว่าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีการพัฒนาตามศักยภาพ เกิดทักษะในการคิด มีประสบการณ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสัมพันธ์เป็นกลุ่มตามกิจกรรมที่ได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักเรียน

ในการดำเนินโครงการปรับพื้นฐานผู้เรียนในครั้งนี้ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๐ คน ซึ่งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

๑. กิจกรรมเส้นทางการเลือกแผนการเรียน
๒. กิจกรรมระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา
๓. กิจกรรมระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. กิจกรรมกฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต
๕. กิจกรรมทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับและขอต่อใบอนุญาตขับรถ
๖. กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยผ่านกระบวนการคิด
๗. กิจกรรมภาษาอังกฤษ-ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
๘. กิจกรรมการเรียนรู้สู่วิทยาศาสตร์ยุคใหม่
๙. การฝึกปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ

         จากการกล่าวรายงาน จะเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในวันนี้เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีการพัฒนาตามศักยภาพ เกิดทักษะกระบวนการคิด มีประสบการณ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมให้นักเรียน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักเรียนอีกด้วย

         การจัดโครงการในครั้งนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่ทางโรงเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุกๆ ด้าน

นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา รายงาน

 

You may also like...