แจ้งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ให้นักเรียนศึกษาวิธีใช้โปรแกรม ZOOM ตามลิงค์นี้ https://kru-it.com/shared/guide-to-online-enrollment-with-zoom/

เมื่อเข้าใจแล้วให้นักเรียนเลือกเรียนรายวิชาตามวันและเวลาในตารางสอนออนไลน์โดยการคลิกที่รหัสวิชา (คลิกตรงกับเวลาปัจจุบันและรอครูผู้สอนตอบรับ)

วิธีเข้าดูและเรียนตามตารางสอน (วิธีที่ 1)

วิธีเข้าดูและเรียนตามตารางสอน (วิธีที่ 2)

ตารางสอนออนไลน์ คลิกตามระดับชั้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

*สำหรับวิชาที่ไม่สามารถคลิกลิงค์เข้าไปได้ให้ติดต่อครูผู้สอนประจำวิชา

You may also like...